Szkolenie okresowe BHP
Rodzaj zajmowanego stanowiska w firmie Termin pierwszego szkolenia od rozpoczęcia pracy Termin następnego szkolenia od poprzedniego 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych  do 12 miesięcy   do 3 lat
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczy na których występują szczególnie duże zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników do 12 miesięcy  do 12 miesięcy
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach biurowo-administracyjnych do 12 miesięcy   do 6 lat
 Pracownicy kierującymi pracownikami  do 6 miesięcy   do 5 lat
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach biurowo-administracyjnych w firmie, gdzie rodzaj przeważającej działalności  w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona nie wyższa niż trzecia kategoria ryzyka (tabela poniżej) zwolniony zwolniony
Pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych do 6 miesięcy do 5 lat
     
     

 

 

 

 

Lp.

                 

Grupy działalności

 

Kod PKD*

 

Kategorie ryzyka

 1.  

Produkcja odzieży            

C - 14

3

 1.  

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

C - 15

3

 1.  

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

C - 18

3

 1.  

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

C - 26

3

 1.  

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

G - 45

3

 1.  

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

G - 46

3

 1.  

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

G - 47

3

 1.  

Transport lotniczy

H- 51

2

 1.  

Działalność   związana   z   zakwaterowaniem   i usługami gastronomicznymi

I

2

 1.  

Informacja i komunikacja

J

2

 1.  

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

K

2

 1.  

Działalność           związana               z              obsługą                 rynku nieruchomości

L

2

 1.  

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

M

2

 1.  

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz

pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

N - 79

2

 1.  

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

N - 80

3

 1.  

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

N - 82

2

 1.  

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

O,U

3

 1.  

Edukacja

P

3

 1.  

Działalność   związana   z   kulturą,   rozrywką   i rekreacją

R

3

 1.  

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa

domowe               zatrudniające              pracowników;

gospodarstwa  domowe  produkujące  wyroby  i świadczące usługi na własne potrzeby

S,T

2